REGULAMENT 2022

                                        TAXA DE PARTICIPARE 2022

INSCRIERII PENTRU ANUL 2022/ 70 EURO PORUMBEL.

ECHIPA 5+2 PORUMBEI REZERVA=350 EURO

OFERTA 

PRIMELE 100 ECHIPE VOR BENEFICIA DE UN PORUMBEL GRATIS

ECHIPA : 5+2 REZERVA +1 GRATIS =350 EURO.

OFERTA SE REZERVA IN URMA PLATII DE 50% DIN VALOAREA ECHIPEI,RESTUL DE 50 % RAMANAND SA FACETI  PLATA  PANA LA SFARSITUL INSCRIERILOR ( SFARSITUL LUNI 31 MAI 2022). 

PORUMBEI REZERVA INLOCUIESC AUTOMAT PORUMBEII LIPSA DIN INVENTAR,IAR IN CAZUL IN CARE NU VA FI LIPSA,ACESTE REZERVE SE VOR ACHITA PANA LA STARTUL PRIMULUI ANTRENAMENT,IN CAZ CONTRAR REZERVELE  NEACHITATE VOR FI PUBLICATE PE SITEUL COLUMBODROMULUI PENTRU ACTIVARE DE ALTE TERTE BENEFICIIND DE PREMIERE,IAR PROPRIETARUL DE DREPT AL PORUMBELULUI VA BENEFICIA DE PROCENTUL DIN LICITATIE .

                                                  CONDITII DE PARTICIPARE 2022

Perioada de primire porumbei: 01 Martie-31 Mai 2022.

Porumbeii trebuie sa fie vaccinati contra paramixovirozei cu minim 10 zile inainte de sosire in columbodrom.

Porumbeii trebuie sa poarte inele din anul 2022 omologate indiferent de federația care aparțin.

PORUMBEII CE VOR FI INTRATI IN COLUMBODROM VOR FI INSOTITI CU TALONUL DE PROPRIETATE.

La intrarea in columbodrom porumbei vor fi cipati si se vor putea vedea online pe BENZING LIVE.

Porumbeii gratis din anul 2021 nu se adauga in echipa platita,se va da separat

(ex 5+2 POR REZERVA echipa platita …+1 por gratis inventar 2021).

SE POATE PARTICIPA CU MINIM 2 PORUMBEI

NUMARUL DE PORUMBEI INSCRISI DE UN PARTICIPNAT SAU TANDEM ESTE NELIMITAT.

NU SE VA PERCEPE TAXA DE ACTIVARE

PORUMBEII CARE NU VOR FI ACHITATI PANA LA PRIMUL ANTRENAMENT VOR FI DATI SPRE ACTIVARE DE ALTE PERSOANE TERTE,LISTA CE VA FI POSTATA PE SITE-UL COLUMBODROMULUI.

PARTICIPANTI CARE S-AU INSCRIS SI AU PLĂTIT JUMĂTATE SAU INTEGRAL ECHIPA, PLATA NU SE REVENDICA. NU VOM ACCEPTA NICI PERIOADA DE TIMP , SA ACORDAM PLĂȚILE INAPOI. ARE OBLIGAȚIA DE A TRIMITE NUMĂRUL DE PORUMBEI INSCRISI ATATA TIMP CÂT A OCUPAT ACEL LOC. NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU NESERIOZITATEA CELOR CE NU RESPECTA INSCRIEREA IN COMPETITIE.

Porumbeii care nu vor avea pedigree până în ziua finalei își vor pierde dreptul de la procentul din  licitație de 50% și va deveni în proprietatea columbodromului. Porumbeii vor fi scoși la licitație online după încheierea sezonului competițional, suma se va repartiza 50% proprietar , 50% columbodrom dupa deducerea cheltuielilor de licitatie 15%.

Porumbeii nevanduti pot fi cumpărați de către proprietar contra sumei de 30 euro/porumbel  în termen de 7 zile de la licitație,iar in caz contrar vor deveni proprietatea columbodromului.

Dupa data de 31 MAI (sfarsitul perioadei de trimitere a porumbeilor)se va efectua primul inventar , porumbeii lipsa vor fi publicati pe site si inlocuirea se va face din porumbei trimisi rezerva.

In cazul in care participantul are totii porumbei,are obligativitatea de a achita si cei 2 porumbei rezerva pana la startul primului antrenament iar in caz contrar de nu se achita vor fi scosi pe site si activati de catre alte persoane terte.

Columbodromul isi rezerva dreptul de a modifica programul de antrenamente si concursuri in caz de epidemii,gripa aviara si conditii meteo nefavorabile .

Organizatorii își asumă responsabilitatea pentru asigurarea vaccinari tuturor porumbeilor,vaccin contra paramixoviroza,si difteovariolei.

Antrenamentele si concursurile vor putea fi urmarite in timp real pe Benzing Live si totodata lansarile si sosirile porumbeilor vor fi  in direct pe reteaua de socializare FACEBOOK COLUMBODROM AUTOSTRADA SOARELUI.

Organizatorii își asumă responsabilitatea pentru asigurarea celor mai bune condiții:

– hrană;

– tratamente (inclusiv vaccinare împotriva adeno-coli și paramixoviroză);

– antrenamente și securitate pentru porumbeii angajați.

Asul este considerat porumbelul care claseaza toate cele 5 etape cu cel mai bun timp de zbor calculat automat de SISTEMUL BENZING.

Festivitatea de premiere va avea loc în ziua în care se va desfășura etapa finală .

DERBY UMAN 520 KM-REGULAMENT

Acest DERBY se va desfasura in functie de numericul de porumbei sositi in finala.

Aceasta etapa se va organiza impreuna cu Filiala Bucuresti,imbarcarea va avea loc la sediul din Bucuresti al clubului.Derby Uman se va desfasura dupa etapa finala,la 2 saptamani diferenta.

Primii 50 porumbei finalisti si primii 10 porumbei A.S. vor fi opriti in columbodrom pentru licitatie.

Toti ceilalti porumbei vor fi angajati la acest DERBY,cu conditia activarii lor de catre proprietar ,iar in cazul in care nu se va activa de proprietar se va da spre activare de alte persoane care vor beneficia de premiere,iar proprietarul porumbelului va beneficia de procentul din licitatie.

Taxa de activare va fi de 50 euro/porumbel.

Detalii necesare pentru plată (virament bancar și sediu bancă):

PLATILE IN LEI VOR FI CACULATE LA UN CURS VALUTAR DE 5 LEI/EURO.

                   CONT EURO

 NUME: INF PETROVICI MIHAITA               

COD IBAN: RO32RZBR0000060020687977

                     CONT LEI

NUME: INF PETROVICI MIHAITA                                                                    

COD IBAN: RO05RZBR0000060020687978  

PETROVICI MIHAITA – ORGANIZATOR TELEFON 0731475964                                                                                                                                                                                                                   

   ANTRENAMENTE

FETESTI  – STELNICA- 5 km

FETESTI – BORDUSANI – 10 km

FETESTI – FACAENI -20 km

FETESTI – GURA IALOMITEI – 35 km

FETESTI – GURA CALMATUI – 45 km

FETESTI– VIZIRU – 70 km

FETESTI– BRAILA –  100 Km

 HOT SPOT 1.2.3 – SEMIFINALA -FINALA

  HOT SPOT 1 ♦ MAICANESTI * 130 KM

  HOT SPOT 2 ♦ TG.BUJOR * 172 KM

  HOT SPOT 3 ♦ BACAU * 240 KM

  SEMIFINALA ♦ TG.FRUMOS * 320 KM

   FINALA ♦ DARABANI * 435 KM

 DERBY UMAN * 520

PARTICIPATION FEE 2022

Registration for 2022 / 70 EURO PIGEON.

Team 5+2 Pigeons reserve = 350 EURO

     Offer
 The first 100 teams will benefit from a free pigeon.

Team: 5+2 reserve + 1 free pigeon = 350 EURO.

 Reserve pigeon automatically replace the missing pigeon in the inventory,and if there will be no shortage ,these reserves will be paid until the start of the first training,otherwise the unpaid reserves will be published on the site of the loft for activation of other third parties benefiting from prizes,and the rightful owner of the pigeon will benefit from the percentage of the auction.

 The offer is booked after the payment of 50%  of the teams value,the remaining 50% to make payment until the end of registrations (end of Monday 31 May 2022).

CONDITIONS OF PARTICIPATION 2022

 Pigeon reception period: 01 March-31 May 2022.

 Pigeons must be vaccinated against paramyxovirus at least 10 days before arrival in the loft.

 Pigeons must wear rings from 2022 approved regardless of the federation belonging to them.

 The pigeons that will be entered the loft will be accompanied with the property coupon. 

 At the entrance to the loft, pigeons will be chiped and can be seen online on BENZING LIVE.

 Free pigeons in 2021 are not added to the paid team, to give you separately (ex 5 + 2 POR RESERVE paid team …+1 por free inventory 2021).

 You can participate with at least 2 pigeons.

 The number of pigeons registered by a participating or tandem is unlimited.

 No activation fee will be charced.

 Pigeons that will not be paid until the first training will be given for activation by other third parties,the list that will be posted on the site of the loft.
Pigeons that will not have pedigree until the day of the final will lose their right from the 50% auction percentage.
The pigeons will be put up for auction online after the end of the competitive season, the amount will be distributed 50% owner, 50% loft after deducting the auction costs 15%.

 Unseen pigeons can be bought by the owner for the amount of 30 euros / pigeon within 7 days from the auction, and otherwise they will become the property of the loft.

 After may 31 (end of the period of sending the pigeons) the first inventory will be made, the missing pigeons will be published on the site and the replacement will be made from pigeons sent to the reserve.

 If the participant has all the pigeons, has the obligation to pay the 2 pigeons reserve until the start of the first training and otherwise they do not pay will be taken out on the site and activated by other third parties.

The columbodrom reserves the right to modify the training program and competitions in case of epidemics, avian flu and unfavorable weather conditions.

 The organizers assume responsibility for ensuring the vaccination of all pigeons, vaccine against paramyxovirus, and diphthteovariolei.

 The trainings and contests will be watched in real time on Benzing Live and also the launches and arrivals of the pigeons will be broadcast live on the social network FACEBOOK COLUMBODROM AUTOSTRADA SOARELUI.

 The organizers take responsibility for ensuring the best conditions:

– food;

– treatments (including vaccination against adeno-coli and paramyxovirus);

– training and security for the pigeons employed.

 Ace is considered the pigeon that ranks all 5 stages with the best overall flight time automatically calculated by the BENZING SYSTEM.

 The award ceremony will take place on the day when the final stage will take place.

 HUMAN DERBY 520 KM-REGULATION

 This DERBY will take place according to the number of pigeons arriving in the final.

 This stage will be organized together with the Bucharest Branch, the boarding will take place at the Bucharest headquarters of the club. The Human Derby will be held after the final stage, 2 weeks apart.

 The first 50 finalist pigeons and the first 10 A.S. pigeons will be stopped in the loft for auction.

 All other pigeons will be employed at this DERBY, provided they are activated by the owner, and if they are not activated by the owner, it will be given for activation by other people who will benefit from prizes, and the pigeon owner will benefit from the percentage of the auction.

The activation fee will be 50 euro/pigeon.

 Details required for payment (bank transfer and bank headquarters):

 PAYMENTS IN LEI WILL BE CHARGED AT A EXCHANGE RATE OF 5 LEI / EURO.

 BIC CODE RAIFFEISEN BANK

 EURO ACCOUNT

 NAME: INF PETROVICI MIHAITA IBAN CODE: RO32RZBR00000060020687977

 LEI ACCOUNT

 NAME: INF PETROVICI MIHAITA IBAN CODE: RO05RZBR0000060020687978

 PETROVICI MIHAITA – PHONE ORGANIZER – 0731475964 EMAIL – petrovici.mihaita@yahoo.com

petrovici.mihaita@yahoo.com

 

@ 2019. Columbodromul Autostrada Soarelui - Fetesti. Toate drepturile rezervate !