REGULAMENT 2023

TAXA DE PARTICIPARE 2023  

INSCRIERII PENTRU ANUL 2023/ 80 EURO PORUMBEL.  

ECHIPA 5+1 PORUMBEL REZERVA=400 EURO  

OFERTA   

PRIMELE 100 ECHIPE VOR BENEFICIA DE UN PORUMBEL GRATIS  

ECHIPA : 5+1 GRATIS + 1 REZERVA =400 EURO.  

OFERTA SE REZERVA IN URMA PLATII DE 25% DIN VALOAREA ECHIPEI,RESTUL DE 75% RAMANAND SA FACETI  PLATA  PANA LA SFARSITUL INSCRIERILOR ( SFARSITUL LUNI 31 MAI 2023).   

NU SE PERCEPE TAXA DE INTRETINERE  

NU SE PERCEPE TAXA DE ACTIVARE  

PORUMBEI REZERVA INLOCUIESC AUTOMAT PORUMBEII LIPSA DIN INVENTAR,IAR IN CAZUL IN CARE NU VA FI LIPSA ACESTE REZERVE SE VOR ACHITA PANA LA STARTUL PRIMEI ETAPE DE CONCURS HOT SPOT 1- MAICANESTI 

IN CAZ CONTRAR REZERVA  NEACHITATA VA FI PUBLICATA PE SITEUL COLUMBODROMULUI PENTRU ACTIVARE DE ALTE TERTE BENEFICIIND DE PREMIERE,IAR PROPRIETARUL DE DREPT AL PORUMBELULUI VA BENEFICIA DE PROCENTUL DIN LICITATIE .  

                                                  CONDITII DE PARTICIPARE 2023  

Perioada de primire porumbei: 01 Martie-31 Mai 2023.  

Porumbeii trebuie sa fie vaccinati contra paramixovirozei cu minim 10 zile inainte de sosire in columbodrom.  

Porumbeii trebuie sa poarte inele din anul 2023 omologate indiferent de federația care aparțin.  

PORUMBEII CE VOR FI INTRATI IN COLUMBODROM VOR FI INSOTITI CU TALONUL DE PROPRIETATE.  

La intrarea in columbodrom porumbei vor fi cipati si se vor putea vedea online pe BENZING LIVE.  

SE POATE PARTICIPA CU MINIM 2 PORUMBEI  

NUMARUL DE PORUMBEI INSCRISI DE UN PARTICIPNAT SAU TANDEM ESTE NELIMITAT.  

PORUMBEII CARE NU VOR FI ACHITATI PANA LA PRIMUL ANTRENAMENT VOR FI DATI SPRE ACTIVARE DE ALTE PERSOANE TERTE,LISTA CE VA FI POSTATA PE SITE-UL COLUMBODROMULUI.  

PARTICIPANTI CARE S-AU INSCRIS SI AU PLĂTIT JUMĂTATE SAU INTEGRAL ECHIPA, PLATA NU SE REVENDICA. ARE OBLIGAȚIA DE A TRIMITE NUMĂRUL DE PORUMBEI INSCRISI ATATA TIMP CÂT A OCUPAT ACEL LOC. NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU NESERIOZITATEA CELOR CE NU RESPECTA INSCRIEREA IN COMPETITIE.  

PORUMBEII angajati in etapa finala care nu vor avea PEDIGREELE trimise în ziua finalei pana la ora 13 pe email petrovici.mihaita@yahoo.com sau WHATSAPP  0731475964 – 0738187585 ,messenger, își vor pierde dreptul de premiere si procentul din  licitație de 50% si PORUMBEI vor intra in posesia columbodromului.  

NU ACCEPTAM TRIMETREA PEDIGREELOR DUPA ZIUA FINALEI . 

NU ACCEPTAM COPIE PARINTII A PORUMBELULUI FARA PEDIGREE-UL COMPLET. 

IN CAZUL IN CARE VOM DEPASI NUMERICUL DE 1500 PORUMBEI PLATITI ,SAU NU VOM ATINGE PRAGUL PREMIILE VOR FI RECALCULATE CU PROCENTUL DE 50% DIN TOTALUL INCASARILOR

Porumbeii care VOR avea pedigree vor fi scoși la licitație online după încheierea sezonului competițional, suma se va repartiza 50% proprietar , 50% columbodrom dupa deducerea cheltuielilor de licitatie 15%.  

Porumbeii nevanduti pot fi cumpărați de către proprietar contra sumei de 30 euro/porumbel  în termen de 7 zile de la licitație,iar in caz contrar vor deveni proprietatea columbodromului.  

Dupa data de 15 MAI se va efectua primul inventar , porumbeii lipsa vor fi publicati pe site si inlocuirea se va face din porumbei trimisi rezerva sau in cazul in care nu are acoperire de rezerve proprietari au abligatia de a trimite anul acesta inlocuirea,nu acceptam anul viitor .  

Columbodromul isi rezerva dreptul de a modifica programul de antrenamente si concursuri in caz de epidemii,gripa aviara si conditii meteo nefavorabile . 

INTRE ETAPELE DE CONCURS DACA VREMEA NU NE VA PERMITE PENTRU EFECTUAREA ETAPEI ,COLUMBODROMUL VA EFECTUA SI UN ANTRENAMENT DE 30 -40 KM PANA LA URMATORUL CONCURS,DOAR LA DECIZIA ORGANIZATORILOR. 
 INTRE ETAPELE DE SEMIFINALA SI FINALA SE VA FACE UN ANTRENAMENT DE 30-40 KM 

SI INTRE FINALA – ETAPA DERBY 30-40 KM. 

 Organizatorii își asumă responsabilitatea pentru asigurarea vaccinari tuturor porumbeilor,vaccin contra paramixoviroza,si difteovariolei.  

Antrenamentele si concursurile vor putea fi urmarite in timp real pe Benzing Live si totodata lansarile si sosirile porumbeilor vor fi  in direct pe reteaua de socializare FACEBOOK COLUMBODROM AUTOSTRADA SOARELUI.  

Organizatorii își asumă responsabilitatea pentru asigurarea celor mai bune condiții:  

– hrană;  

– tratamente (inclusiv vaccinare împotriva adeno-coli și paramixoviroză);  

– antrenamente și securitate pentru porumbeii angajați.  

Asul este considerat porumbelul care claseaza toate cele 5 etape cu cel mai bun timp de zbor (overall speed) calculat automat de SISTEMUL BENZING.  

Festivitatea de premiere va avea loc în ziua în care se va desfășura etapa finală . 

 ETAPA DERBY 

Acest DERBY se va desfasura in functie de numericul de porumbei sositi in finala.  

Primii 40 porumbei finalisti si primii 10 porumbei A.S. vor fi opriti in columbodrom pentru licitatie.  

Toti ceilalti porumbei vor fi angajati la acest DERBY,cu conditia activarii lor de catre proprietar ,iar in cazul in care nu se va activa de proprietar se va da spre activare de alte persoane care vor beneficia de premiere,iar proprietarul porumbelului va beneficia de procentul din licitatie.  

Taxa de activare va fi stabilit dupa etapa finala . 

PREMIEREA va fi impozitata conform legilor statului roman. 

Detalii necesare pentru plată (virament bancar și sediu bancă):  

PLATILE IN LEI VOR FI CACULATE LA UN CURS VALUTAR DE 5 LEI/EURO.  

                   CONT EURO  

 NUME: INF PETROVICI MIHAITA                 

COD IBAN: RO32RZBR0000060020687977  

                     CONT LEI  

NUME: INF PETROVICI MIHAITA                                                                      

COD IBAN: RO05RZBR0000060020687978    

PETROVICI MIHAITA – ORGANIZATOR TELEFON– 0731475964   

     

       REGULATION 2023

REGISTRATION FOR 2023/ 80 EURO PIGEON.

TEAM 5+1 PIGEON RESERVE=400 EURO

OFFER

THE TOP 100 TEAMS WILL BENEFIT FROM A FREE PIGEON

TEAM : 5+1 FREE + 1 RESERVE = 400 EURO.

THE OFFER IS RESERVED FOLLOWING THE PAYMENT OF 25% OF THE TEAM’S VALUE, THE REMAINING 75% REMAINING TO MAKE THE PAYMENT UNTIL THE END OF THE REGISTRATIONS (END OF MAY 31, 2023).

NO MAINTENANCE FEE IS CHARGED

NO ACTIVATION FEE IS CHARGED

RESERVE PIGEONS AUTOMATICALLY REPLACE THE PIGEONS MISSING FROM THE INVENTORY, AND IF THERE WILL BE NO LACK OF THESE RESERVES WILL BE PAID UNTIL THE START OF THE FIRST STAGE OF THE CONTEST HOT SPOT 1- MAICANESTI

OTHERWISE THE UNPAID RESERVE WILL BE PUBLISHED ON THE SITE OF THE LOFT FOR ACTIVATION BY OTHER THIRD PARTIES BENEFITING FROM THE AWARDS, AND THE RIGHTFUL OWNER OF THE PIGEON WILL BENEFIT FROM THE PERCENTAGE OF THE AUCTION.

CONDITIONS OF PARTICIPATION 2023

The period of receiving pigeons: 01 March-31 May 2023.

Pigeons must be vaccinated against paramyxovirus at least 10 days before arrival in the loft.

Pigeons must wear approved 2023 rings regardless of the federation they belong to.

THE PIGEONS THAT WILL BE ENTERED IN THE LOFT WILL BE ACCOMPANIED WITH THE PROPERTY BEAD.

At the entrance to the loft pigeons will be chipati and can be seen online on BENZING LIVE.

YOU CAN PARTICIPATE WITH AT LEAST 2 PIGEONS

THE NUMBER OF PIGEONS REGISTERED BY A PARTICIPANT OR TANDEM IS UNLIMITED.

PIGEONS THAT WILL NOT BE PAID UNTIL THE FIRST TRAINING WILL BE GIVEN FOR ACTIVATION BY OTHER THIRD PARTIES, THE LIST THAT WILL BE POSTED ON THE SITE OF THE LOFT.

PARTICIPANTS WHO HAVE REGISTERED AND PAID HALF OR ALL OF THE TEAM, THE PAYMENT IS NOT CLAIMED. IT HAS THE OBLIGATION TO SEND THE NUMBER OF PIGEONS REGISTERED AS LONG AS IT HAS OCCUPIED THAT PLACE. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE UNSERIOUSNESS OF THOSE WHO DO NOT RESPECT THE REGISTRATION IN THE COMPETITION.

PIGEONS that will not have their PEDIGREES sent on the day of the final by email petrovici.mihaita@yahoo.com or WHATSAPP 0731475964 – 0738187585, will lose their right of prizes and the percentage of the auction of 50% and PIGEONS will take possession of the loft.

WE DO NOT ACCEPT THE PEDIGREE TRIMETER AFTER THE FINAL DAY.

WE DO NOT ACCEPT THE PARENTS’ COPY OF THE PIGEON WITHOUT THE FULL PEDIGREE.

IF WE EXCEED THE NUMBER OF 1500 PAID PIGEONS, OR WE DO NOT REACH THE THRESHOLD, THE PRIZES WILL BE RECALCULATED WITH THE PERCENTAGE OF 50% OF THE TOTAL RECEIPTS

Pigeons that will have pedigree will be auctioned online after the end of the competitive season, the amount will be distributed 50% owner, 50% loft after deducting auction expenses 15%.

Unsold pigeons can be bought by the owner for the amount of 30 euros / pigeon within 7 days of the auction, and otherwise they will become the property of the loft.

After the 15th of MAY the first inventory will be made, the missing pigeons will be published on the site and the replacement will be made of pigeons sent the reserve or if it has no reserve coverage owners have the abligation to send this year the replacement, we do not accept next year.

The loft reserves the right to modify the training program and competitions in case of epidemics, bird flu and unfavorable weather conditions.

BETWEEN THE STAGES OF COMPETITION IF THE WEATHER WILL NOT ALLOW US TO PERFORM THE STAGE, THE LOFT WILL PERFORM A TRAINING OF 30 -40 KM UNTIL THE NEXT COMPETITION, ONLY AT THE DECISION OF THE ORGANIZERS.
BETWEEN THE SEMIFINAL AND FINAL STAGES THERE WILL BE A TRAINING OF 30-40 KM

AND BETWEEN THE FINAL – THE DERBY STAGE 30-40 KM.

The organizers assume responsibility for ensuring the vaccination of all pigeons, vaccine against paramyxovirus, and difteovariolei.

The trainings and competitions will be watched in real time on Benzing Live and also the launches and arrivals of the pigeons will be live on the social network FACEBOOK COLUMBODROM AUTOSTRADA SOARELUI.

The organizers assume responsibility for ensuring the best conditions:

food;

– treatments (including vaccination against adeno-coli and paramyxovirus);

– training and security for hired pigeons.

The ace is considered the pigeon that ranks all 5 stages with the best overall speed automatically calculated by the BENZING SYSTEM.

The award ceremony will take place on the day when the final stage will take place.

DERBY STAGE

This DERBY will take place according to the number of pigeons that have arrived in the final.

The first 40 finalist pigeons and the first 10 A.S. pigeons will be stopped in the loft for auction.

All other pigeons will be employed at this DERBY, provided their activation by the owner, and if it will not be activated by the owner will be given for activation by other people who will benefit from the prizes, and the owner of the pigeon will benefit from the percentage of the auction.

The activation fee will be established after the final stage.

THE PREMIERE will be taxed according to the laws of the Romanian state.

Details required for payment (bank transfer and bank office):

PAYMENTS IN LEI WILL BE CACULATED AT A EXCHANGE RATE OF 5 LEI / EURO.

                   CONT EURO  

 NUME: INF PETROVICI MIHAITA                 

COD IBAN: RO32RZBR0000060020687977  

                     CONT LEI  

NUME: INF PETROVICI MIHAITA                                                                      

COD IBAN: RO05RZBR0000060020687978    

PETROVICI MIHAITA – ORGANIZATOR TELEFON– 0731475964        

                                                                                                                                                                                                       

@ 2019. Columbodromul Autostrada Soarelui - Fetesti. Toate drepturile rezervate !